FORRETNINGSBETINGELSER

Anvendelsesområde
Disse forretningsbetingelser gælder for den juridiske bistand, som Asset Law Advokatanpartsselskab (”Asset Law”) leverer til klienten, medmindre der er indgået skriftlig aftale om andet.

Ved sagens modtagelse
Ved modtagelse af en sag undersøges det, om der foreligger inhabilitet, interessekonflikt eller anden årsag til, at Asset Law ikke kan bistå i sagen.

Hvidvask & databeskyttelse
Asset Law er omfattet af hvidvaskloven og vi har derfor pligt til at indhente og opbevare de oplysninger om klienten, som er påkrævet i henhold til hvidvaskloven.

Personoplysninger indhentet efter hvidvaskloven behandles alene med henblik på forebyggelse af hvidvask eller finansiering af terrorisme.

Asset Law behandler en række personoplysninger i forbindelse med ydelse af rådgivning. Der henvises til persondatapolitikken, som er tilgængelig på hjemmesiden.

Fortrolighed & insiderregler
Alle advokater og andre ansatte i Asset Law er underlagt tavshedspligt.

Alle oplysninger modtaget af klienten eller om klienten behandles fortroligt. Ligeledes er alle advokater og ansatte i Asset Law omfattet af reglerne om forbud mod videregivelse af intern viden om børsnoterede selskaber og restriktioner for handel med børsnoterede værdipapirer.

Anvendelse af rådgivning
Rådgivning ydet af Asset Law ydes udelukkende til klienten og må ikke uden forudgående samtykke fra Asset Law anvendes af andre.

Sagens dokumenter
Asset Law udleverer originale dokumenter ved sagens afslutning. Øvrige sagsakter opbevares i minimum fem år fra fakturadato.

Honorar
Honorar beregnes ud fra en samlet bedømmelse, herunder medgået tid ved behandlingen af sagen, arbejdets omfang, vanskelighed og art, herunder graden af specialistviden, der har været anvendt på sagen, de involverede værdier, det med sagen forbundne ansvar, sagens betydning for klienten og det opnåede resultat, medmindre der er indgået en forudgående skriftlig honoraraftale.

Asset Law giver på anmodning et begrundet overslag over honorarets størrelse forud for sagens påbegyndelse. Hvis det er vanskeligt at give et overslag, oplyses i stedet, efter hvilke parametre honorar vil blive beregnet, herunder hvilken timepriser, der vil blive anvendt.

Klienten orienteres hurtigst muligt, hvis honoraret under sagens forløb måtte forventes at overstige overslaget.

Forbrugere oplyses uopfordret skriftligt om det forventede honorar eller kriterierne for honorarets beretning, forud for påbegyndelse af sagen.

Transporttid afregnes til 50% af den sædvanlige timetakst, medmindre andet er aftalt forudgående. Eventuelle transportomkostninger afregnes kun efter forudgående aftale.

Udlæg & fakturering
Eksterne omkostninger, herunder eksempelvis rejse, ophold, større kopierings-, oversættelses-, telefon- eller forsendelsesudgifter, der afholdes i forbindelse med sagen, faktureres løbende. Større eksterne omkostninger kræves som udgangspunkt forudbetalt.

Asset Law afregner normalt sagen ved sagens afslutning. Længerevarende og løbende opgaver afregnes dog månedsvis bagud.

Betalingsbetingelserne er netto 7 dage fra fakturadato. Ved forsinket betaling påløber morarenter i henhold til renteloven.

Moms tillægges efter de til enhver tid gældende regler.

Ansvar & ansvarsbegrænsning
Asset Law rådgiver alene om dansk ret.

Asset Law er ansvarlig for rådgivning efter dansk rets almindelige regler med de begrænsninger og undtagelser, der følger af disse forretningsbetingelser.

Asset Law har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler herom. Forsikringsdækningens maksimum for erhvervsansvar er DKK 2,5 mio. pr. advokat pr. år. Ansvaret omfatter ikke indirekte tab eller følgeskader, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image eller andre former for indirekte tab. Klienten kan alene rejse krav mod Asset Law og ikke mod enkeltpersoner i selskabet. Asset Law kan ikke gøres ansvarlig for fejl begået af andre rådgivere eller underleverandører, som Asset Law har henvist til, eller som Asset Law, efter aftale med klienten, har anmodet om at bistå i sagen.

Asset Law er ansvarsforsikret hos:
Tryg Forsikring A/S
Klausdalsbrovej 601
2750 Ballerup.

Markedsføring
Medmindre andet er aftalt, kan Asset Law i markedsføringsmæssig sammenhæng, efter afslutning af en offentlig kendt sag, referere til, at Asset Law har medvirket som rådgiver.

Klager & Advokatsamfundets tilsyn
Advokater hos Asset Law er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet og dermed omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem, af reglerne om god advokatskik, jf. rpl § 126 og af de advokatetiske regler. Advokatnævnet påser overholdelsen af god advokatskik og kan pålægge sanktioner, hvis reglerne overtrædes.

Asset Law er underlagt Advokatsamfundets almindelige regler om klager, der kan findes på www.advokatsamfundet.dk.

Klager over en advokats adfærd eller honorarets størrelse kan indgives til:
Advokatnævnet
Kronprinsessegade 28
1306 København K

Lovvalg & værneting
Eventuelle tvister omkring Asset Laws rådgivning er underlagt dansk ret.

Tvister kan alene indbringes for danske domstole.