finansiel-regulering

FINANSIEL REGULERING

Asset Law har mange års erfaring med de regulatoriske forhold gældende for finansielle virksomheder og andre virksomheder, der er underlagt Finanstilsynets tilsyn. Kontoret yder rådgivning til banker, pensionskasser, fondsmæglerselskaber, investeringsrådgivere, kollektive investeringsordninger samt forvaltere heraf (FAIF og IFS), forsikringsselskaber, udbydere af betalingstjenester, udlånsvirksomheder m.v.

Asset Law rådgiver om ansøgning om finansielle licenser og kan varetage hele processen, herunder fra hjælp med at udarbejde de nødvendige politikker og forretningsgange til ansøgning, samt kontakt med Finanstilsynet.

Der ydes desuden rådgivning om finansiel regulering relateret til produktudvikling, intern governance, tilsynsinspektioner og håndtering af eventuelle påbud m.v.

Asset Law bistår bl.a. med

 • Etablering, drift og fusion af finansielle virksomheder.
 • Filialetablering og registrering af udenlandske finansielle virksomheder.
 • Implementering af finansiel regulering.
 • Udarbejdelse af interne politikker og forretningsgange.
 • Outsourcing set-up, herunder due diligence set-up.
 • Cross-border markedsføring af kollektive investeringsordninger (UCITS/AIF), herunder rådgivning omkring pre-marketing, reverse solicitation, passporting og indhentelse af tilladelse i forbindelse med markedsføring til detailinvestorer.
 • Forsikringsprodukter og distributionskanaler, herunder god skik og forsikringsaftaleret.
 • Governance vedr. AML.
 • Etablering af FinTech.
 • Køb og salg af finansielle virksomheder inkl. ansøgning om Finanstilsynets godkendelse af kvalificeret ejerskab.
investringsfonde

INVESTERINGSFONDE

Asset Law bistår klienter med rådgivning omkring strukturering og etablering af kollektive investeringsfonde (AIF og UCITS), forvaltningen heraf og relaterede tilladelser og registreringer hos Finanstilsynet. Desuden tilbyder Asset Law specialiseret rådgivning omkring alle de finansielle regler, der knytter sig til udbud og markedsføring af investeringsfonde, herunder overholdelse af investorbeskyttelsesregler.

Asset Law har desuden betydelig erfaring med rådgivning relateret til pensionskassers investering i alternative investeringsfonde. Området er underlagt væsentlig bevågenhed fra Finanstilsynet, og manglende governance vedr. prudent person-princippet fører i praksis ofte til hård kritik. Asset Law bistår institutter med at mitigere risikoen for påbud og påtaler fra Finanstilsynet.

Asset Law bistår bl.a. med

 • Strukturering og etablering af investeringsfonde (AIF og UCITS), inkl. udarbejdelse af fondsdokumentation, herunder udbudsdokumentation samt KID, KIID og PRIIPs.
 • Fondsrelaterede aftaler, herunder forvalteraftale, depositaraftale, distributionsaftale, IMA, IAA, ISDA, GMRA, market-making m.v.
 • Indhentelse af godkendelser hos Finanstilsynet, herunder FAIF-godkendelse samt relevante registreringer, markedsføringsgodkendelser og notifikationer.
 • Master- feederkonstruktioner.
 • Investering i AIF’er, inkl. forhandling af LPA og side letter.
 • Skatteretlige aspekter ved investering i/udbud af investeringsfonde via tæt samarbejde med landets førende skatteekspert på området.
 • Etablering af Lux-strukturer via tæt samarbejde med de førende advokater på området i Luxembourg.
 • Overdragelsesaftaler i forbindelse med overgang af investorandele.
 • Rådgivning vedrørende overholdelse af prudent person-princippet, inkl. bistand med governance-tjek, systematisk implementering af Finanstilsynets vejledning om alternative investeringer samt håndtering af påbud og påtaler i forbindelse med tilsynsinspektioner, ligesom Asset Law bistår institutter, der allerede har modtaget påbud eller påtale fra Finanstilsynet.
kapitalforvaltning

KAPITALFORVALTNING

Asset Law rådgiver om etablering af nye investeringsenheder (AIF og UCITS) samt underliggende afdelinger og bistår med relevante aftaler, herunder bl.a. FAIF-aftale, depositaraftale, IMA, IAA, distributionsaftale samt investorinfo., prospekt, anmeldelser og ansøgninger hos Finanstilsynet. Asset Law samarbejder desuden tæt med eksterne rådgivere med speciale i udarbejdelse af ISDA, GMRA og PRIIPs samt med landets førende skatterådgiver indenfor beskatning relateret til kapitalforvaltning.

Asset Law har desuden stor erfaring med grænseoverskridende udbud af fondsandele og bistår med notifikationer og markedsføringsansøgninger samt rådgivning vedrørende markedsføringsretlige regler, herunder pre-markedsføring, reverse solicitation m.v.

Kontakt til Finanstilsynet varetages med udgangspunkt i indgående kendskab til tilsynsarbejde og gode relationer.

Asset Law bistår bl.a. med

 • FAIF- og IFS-aftale, depositaraftale, IMA, IAA, distributionsaftale, outsourcing-aftaler m.v.
 • Etablering og drift af outsourcing set-ups, herunder due diligence.
 • Udarbejdelse af markedsføringsmateriale inkl. investorinfo. og prospekt.
 • Udarbejdelse af kundeaftaler, tegnings- og ”opt-up” blanket.
 • Udarbejdelse af politikker og procedurer.
 • Bistand med implementering af ny regulering.
 • Etablering af compliance set-up.
alternative-Investeringer

ALTERNATIVE INVESTERINGER

Asset Law rådgiver institutionelle og andre professionelle investorer i forbindelse med specifikke alternative investeringer og med etablering af AIF’er. Endvidere ydes specialiseret rådgivning vedrørende prudent person-princippet (”PPP”) og overholdelse af Finanstilsynets komplekse vejledning vedr. alternative investeringer.

Asset Law sikrer, at pensionsinstitutter modtager skræddersyet rådgivning på PPP-området. Rådgivningen sker ofte med direkte afsæt i konkrete påbud, som pågældende institut har modtaget fra Finanstilsynet. Ved praktisk tilpasning af styringsdokumenter og forretningsgange samt rådgivning om bestyrelsens involvering i alternative investeringer bistår Asset Law med det praktiske arbejde, der sikrer, at påbud håndteres og løses.

Asset Law bistår bl.a. med

 • Etablering af alternative investeringsenheder og rådgivning om forvaltning heraf.
 • Legal due diligence.
 • Gennemgang af fonds- og udbudsdokumentation samt LPA.
 • Forhandling af side letter.
 • Udarbejdelse af comfort letters, legal opinions m.v.
 • Håndtering af påbud fra Finanstilsynet, herunder også som intern projektleder ved tilsynssager.
 • Opdatering af intern styringsdokumentation m.v. med henblik på at sikre øget governance indenfor PPP.
compliance

COMPLIANCE

Asset Law assisterer klienter i den finansielle sektor med at forebygge compliance-risici og overholde stadig mere kompleks lovgivning. Der tilbydes løsninger, der er med til at sikre effektiviteten i compliancefunktionen og minimere risiko for fejl og brud på lovgivningen. Samtidig holdes virksomhedens samlede udgifter til compliance på et lavt niveau.

Asset Law har betydelig indsigt i de regulatoriske regler på det finansielle område, indgående erfaring med implementering og praktisk anvendelse heraf. Hertil kommer løbende opdatering via involvering i høringer på det finansielle område, deltagelse i faglige netværk og foreninger for finansbranchen.

Asset Law bistår bl.a. med

 • Rådgivning omkring implementering af finansielle regler og kontrol med overholdelsen heraf.
 • Compliance-gennemgang af virksomhedens politikker, forretningsgange m.v. med henblik på at identificere mangler og undgå kritik fra Finanstilsynet.
 • Rådgivning omkring højnet compliance og governance i forlængelse af påbud og påtaler fra Finanstilsynet.
 • Varetagelse af compliance-funktionen via outsourcing.
 • Lovpligtig undervisning på hvidvaskområdet.
 • Legal updates.
insourcing

INSOURCING

Asset Law tilbyder skræddersyede insourcingløsninger til finansielle institutter, der i kortere eller længere perioder har behov for ekstra ressourcer.

Insourcing fra Asset Law baserer sig på indgående erfaring med praktisk arbejde i den finansielle sektor. Erfaring, der er opnået via tidligere ansættelser i branchen, Finanstilsynet samt tidligere insourcinger hos landets største og mest anerkendte kapitalforvaltere.

Asset Law sikrer, at komplekse opgaver løses fra første dag og indgår let i det daglige samarbejde på tværs af forretningen og den juridiske afdeling. Insourcing via Asset Law er en særdeles praktisk og værdifuld løsning i perioder med ekstra pres på de interne ressourcer.