PRIVATLIVSPOLITIK

Denne privatlivspolitik gælder for den juridiske bistand, som Asset Law Advokatanpartsselskab (”Asset Law”) leverer til klienten, medmindre andet er aftalt.

Asset Law prioriterer datasikkerhed og fortrolighed højt. Her kan du læse om, hvordan Asset Law håndterer de oplysninger, vi kommer i besiddelse af, når du er klient, besøger selskabets hjemmeside og/eller i øvrigt anvender de forskellige services og funktioner, der tilbydes.

Dataansvar
Asset Law er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Det inkluderer blandt andet de personoplysninger, der indgår i de daglige forretningsaktiviteter, sagsbehandling og advokatrådgivning.

Da Asset Law normalt er dataansvarlig (og dermed ikke databehandler), vil der kun helt undtagelsesvis skulle indgås en databehandleraftale med klienter. Det vil eksempelvis være tilfældet, hvis Asset Law administrerer en whistleblower-ordning eller stiller en elektronisk platform til rådighed (eks. et datarum). I disse tilfælde agerer Asset Law efter instruks fra den dataansvarlige og i henhold til en databehandleraftale (og disse betingelser vil derfor ikke være gældende).

Formålet med behandlingen af oplysningerne
Er du klient eller potentiel klient, behandler Asset Law som udgangspunkt dine oplysninger for at kunne yde dig juridisk rådgivning og bistand.

Asset Law behandler almindelige oplysninger jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b. Det kan være kontaktoplysninger, oplysninger om kommercielle relationer samt oplysninger om finansielle forhold. Asset Law behandler også personfølsomme oplysninger, jf. databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra a eller f, hvis vores bistand som advokat giver anledning hertil. Der kan desuden behandles oplysninger om strafbare forhold i medfør af databeskyttelseslovens § 8, stk. 3 og 4.

Herudover har Asset Law efter reglerne om hvidvask i nogle situationer pligt til at behandle dine oplysninger om identitet, herunder fx CPR-nr., pasnummer eller anden legitimationsoplysning. Oplysninger til brug for at opfylde forpligtelser efter hvidvaskloven bliver udelukkende brugt til dette formål.

Asset Law kan indsamle personoplysninger for eksempelvis at kunne sende nyhedsbreve, tilmelde dig kurser eller invitere dig til diverse arrangementer. Hvis du tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi behandle oplysninger om dig, herunder blandt andet dit navn, stilling, virksomhed, e-mailadresse, telefonnummer og adresse, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b. Hvis vi ønsker at behandle dine oplysninger til andre formål, vil vi altid informere dig herom, og i nødvendigt omfang indhente samtykke hertil, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a.

Dine personoplysninger anvendes kun til markedsføringsmæssige formål, hvis du udtrykkeligt har givet dit samtykke hertil, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a. Du har derefter altid mulighed for at framelde e-mails eller andre oplysninger modtaget fra Asset Law. Tilmelder du dig et nyhedsbrev, vil Asset Law anvende dit navn og e-mailadresse, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a.

Indhentning af oplysninger
I tillæg til de oplysninger, vi modtager fra dig, indhentes i nødvendigt omfang oplysninger fra diverse offentlige myndigheder og/eller modparter, eksempelvis CVR.

Opbevaring og sletning af personoplysninger
Asset Law sletter automatisk dine personoplysninger, når vi ikke længere har brug for dem, medmindre anden lovgivning, f.eks. hvidvasklovgivningen eller bogføringsloven, stiller krav om opbevaring af oplysninger. Personoplysninger, som er indhentet i medfør af hvidvaskloven og bogføringsloven, slettes efter 5 år efter ophør af kundeforholdet.

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig før tidspunktet for automatisk sletning.

Modtagere af oplysninger
Asset Law videregiver alene oplysninger til andre, hvis det er en naturlig del af din aftale med os, eller hvis Asset Law bliver pålagt at videregive oplysningerne. Det kan eksempelvis være til samarbejdspartnere og leverandører, inklusive it-leverandører og banker, og der vil i så fald kun blive videregivet oplysninger i nødvendigt omfang og med en klar instruks om, hvordan oplysningerne må behandles.

Dine rettigheder
Tilbagekaldelse af samtykke
Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke til behandling af personoplysninger. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det virkning fra det tidspunkt, du tilbagetrækker samtykket.

Indsigtsret
Du har som udgangspunkt ret til at få indsigt i de oplysninger, som Asset Law behandler om dig. Databeskyttelsesforordningen og anden lovgivning, herunder reglerne om advokaters tavshedspligt, indeholder dog enkelte begrænsninger.

Berigtigelse
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til dette, må Asset Law fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod den ellers lovlige behandling af dine personoplysninger eller til direkte markedsføring.

Dataportabilitet
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som kan findes på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet
Eventuelle klager over behandlingen af dine personoplysninger kan indgives til:
Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K
E-mail: dt@datatilsynet.dk

Kontaktoplysninger
Hvis du vil i kontakt med Asset Law angående privatlivspolitikken eller for at udøve dine rettigheder, er du velkommen til at rette kontakt via:
Asset Law Advokatanpartsselskab
Tuborgvej 5
2900 Hellerup
E-mail: contact@assetlaw.dk